Samuka Racing Team Training for “2013 Mark Hahn Memorial Havasu 300”

Carlos Truta e Filipe Filipe Samuka Racing Team Pilots training for the well-known race “Mark Hahn Memorial Havasu 300”